Skip to product information
1 of 1

Senotherm

Senotherm Värmebeständig färg - 400 ml

Senotherm Värmebeständig färg - 400 ml

Regular price 279 kr
Regular price Sale price 279 kr
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Färg

Alla kända braskaminfabrikat målas idag med Senotherm värmebeständig färg. Använd därför denna färg när braskaminen ska fräschas upp eller kanske målas om helt. Rengör ytan noggrant och måla hellre två tunna strykningar än ett tjockt, så håller färgen bättre.
Senotherm kan också användas för att måla grillar, avgasrör och andra motordelar som blir varma.

OBS!
Ingen grundmålning krävs, innehåller rostskydd.

Förvaring
Krav på lagerutrymme och behållare:

 • Förvaras på sval plats.
 • Förvaras endast i originalförpackningen.
 • Myndigheternas föreskrifter beträffande lagring av tryckgasförpackningar skall iakttas.

Information om gemensam lagerhållning:

 • Får inte förvaras tillsammans med syror.
 • Får inte förvaras tillsammans med reducerande ämnen, tungmetallföreningar, syror och alkalier.
 • Får inte förvaras tillsammans med alkalier (lut).
 • Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

 • Skyddas mot frost.
 • Förvaras svalt och torrt i väl tillsluten behållare.
 • Skyddas mot värme och direkt solljus.
 • Förvara behållaren på en väl ventilerad plats.
 • Förvaras inlåst eller i ett utrymme tillgängligt endast för utbildade eller behöriga personer.
 • Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
 • Förvaras svalt. Uppvärmning leder till tryckförhöjning och medför risk för bristning.

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

 • Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
 • Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder.
 • Tag genast av förorenade eller nedstänkta kläder.
 • Tvätta händerna i samband med raster och vid arbetets slut.
 • Undvik långvarig och intensiv kontakt med huden.
 • Undvik kontakt med ögonen.
 • Ingen mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen.
 • Använd hudskyddande salva.
 • Rengör huden noggrant efter arbetet och före raster."
View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Övrig information

Senotherm Värmebeständig färg - 400 ml

Specifikationer

Innehåller